1
2
3

Příspěvkový řád

V souladu se stanovami České Asociace Treasury (Asociace) se 3. řádná valná hromada Asociace na svém jednání dne 10.12.2002 usnesla takto:

Článek I

  1. Základní výše členského příspěvku za individuálního člena na jeden kalendářní rok činí 2.000,- Kč.
  2. Základní výše členského příspěvku za jednoho zástupce skupinového člena na jeden kalendářní rok činí 4.000,- Kč.
  3. 50 % základní výše členského příspěvku dle bodu I a), rozhodlo-li Prezidium o vzniku členství po 30.6. kalendářního roku, za který má být příspěvek zaplacen.

Článek II

Skupinový člen hradí příspěvek ve výši odpovídající násobku základní výše příspěvku dle bodu I.a) a počtu zástupců, podílejících se v jeho zastoupení na činnosti Asociace.

Článek III

Rozšíří-li skupinový člen počet svých zástupců, podílejících se v jeho zastoupení na činnosti Asociace tak, že vznik členství tohoto zástupce nastane z rozhodnutí Prezidia po 30.6. kalendářního roku, uhradí za tohoto zástupce 50 % základní výše členského příspěvku dle bodu I.a) pro kalendářní rok, za který má být příspěvek zaplacen.

Článek IV

Čestný člen není povinen hradit příspěvky.

Článek V

Příspěvek je splatný do 31. ledna kalendářního roku, za který má být příspěvek zaplacen.

Článek VI

Při vzniku členství rozhodnutím Prezidia v průběhu kalendářního roku je příspěvek splatný do jednoho měsíce po rozhodnutí Prezidia o vzniku členství.

Článek VII

V případě zániku členství se příspěvek zaplacený v kalendářním roce, ve kterém členství zaniká, nevrací.

Článek VIII

Skupinový člen může v průběhu kalendářního roku v rámci uhrazeného příspěvku změnit osobu, která ho v Asociaci bude zastupovat. Tato změna nastane dnem rozhodnutí Prezidia o vzniku členství nového zástupce.

Článek IX

Schválení Příspěvkového řádu, jeho změn a doplňků přísluší valné hromadě Asociace.

Článek X

Toto usnesení nabývá účinnosti 10.12.2002